ĐỔI THẺ CÀO SANG TIỀN MẶT

Card Charging

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 15% 16.4% 16% 16% 16% 16% 16% 16.3% 16.4%
Đại lý API 15% 16.4% 16% 16% 16% 16% 16% 16.3% 16.4%
Đối tác 15% 16.4% 16% 16% 16% 16% 16% 16.3% 16.4%
Vip 15% 16.4% 16% 16% 16% 16% 16% 16.3% 16.4%
Siêu Vip 15% 16.4% 16% 16% 16% 16% 16% 16.3% 16.4%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 13% 13% 13.3%
Đại lý API 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 13% 13% 13.3%
Đối tác 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 13% 13% 13.3%
Vip 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 13% 13% 13.3%
Siêu Vip 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 12.7% 13% 13% 13.3%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 18% 18% 18%
Đại lý API 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 18% 18% 18%
Đối tác 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 18% 18% 18%
Vip 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 18% 18% 18%
Siêu Vip 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 18% 18% 18%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
Đại lý API 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
Đối tác 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
Vip 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
Siêu Vip 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Đại lý API 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Đối tác 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Vip 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Siêu Vip 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19%
Đại lý API 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19%
Đối tác 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19%
Vip 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19%
Siêu Vip 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Đại lý API 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Đối tác 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Siêu Vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.5% 17% 17% 19%
Đại lý API 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.5% 17% 17% 19%
Đối tác 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.5% 17% 17% 19%
Vip 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.5% 17% 17% 19%
Siêu Vip 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15.5% 17% 17% 19%
Nhóm 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%
Đại lý API 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%
Đối tác 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%
Vip 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%
Siêu Vip 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%