ĐỔI THẺ CÀO SANG TIỀN MẶT

Card Charging

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 16% 18.5% 18.8% 18.5% 18.5% 18.6% 18.6% 17.5% 17.5%
Đại lý API 16% 18.5% 18.8% 18.5% 18.5% 18.6% 18.6% 17.5% 17.5%
Đối tác 16% 18.5% 18.8% 18.5% 18.5% 18.6% 18.6% 17.5% 17.5%
Vip 16% 18.5% 18.8% 18.5% 18.5% 18.6% 18.6% 17.5% 17.5%
Siêu Vip 16% 18.5% 18.8% 18.5% 18.5% 18.6% 18.6% 17.5% 17.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.5%
Đại lý API 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.5%
Đối tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.5%
Vip 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.5%
Siêu Vip 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 15.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 17% 17% 17%
Đại lý API 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 17% 17% 17%
Đối tác 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 17% 17% 17%
Vip 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 17% 17% 17%
Siêu Vip 21.5% 21.5% 21.5% 21.5% 19% 17% 17% 17%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Đại lý API 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Đối tác 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Vip 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Siêu Vip 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5% 18.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Đại lý API 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Đối tác 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Siêu Vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 18% 18% 18% 18% 18% 17.5% 18% 19% 19%
Đại lý API 18% 18% 18% 18% 18% 17.5% 18% 19% 19%
Đối tác 18% 18% 18% 18% 18% 17.5% 18% 19% 19%
Vip 18% 18% 18% 18% 18% 17.5% 18% 19% 19%
Siêu Vip 18% 18% 18% 18% 18% 17.5% 18% 19% 19%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 15% 15% 15% 15% 15%
Đại lý API 15% 15% 15% 15% 15%
Đối tác 15% 15% 15% 15% 15%
Vip 15% 15% 15% 15% 15%
Siêu Vip 15% 15% 15% 15% 15%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 17% 17% 19%
Đại lý API 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 17% 17% 19%
Đối tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 17% 17% 19%
Vip 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 17% 17% 19%
Siêu Vip 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 17% 17% 19%
Nhóm 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ
Thành viên 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%
Đại lý API 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%
Đối tác 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%
Vip 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%
Siêu Vip 17% 17% 17% 17% 17% 19% 19%