ĐỔI THẺ CÀO SANG TIỀN MẶT

Card Charging

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 16% 16.5% 17% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16.5% 16.5%
Đại lý API 16% 16.5% 17% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16.5% 16.5%
Đối tác 16% 16.5% 17% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16.5% 16.5%
Vip 16% 16.5% 17% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16.5% 16.5%
Siêu Vip 16% 16.5% 17% 15.5% 15.5% 15.5% 15.5% 16.5% 16.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.7%
Đại lý API 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.7%
Đối tác 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.7%
Vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.7%
Siêu Vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.7%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 21% 21% 21% 20.5% 19.5% 17.5% 17.5% 17%
Đại lý API 21% 21% 21% 20.5% 19.5% 17.5% 17.5% 17%
Đối tác 21% 21% 21% 20.5% 19.5% 17.5% 17.5% 17%
Vip 21% 21% 21% 20.5% 19.5% 17.5% 17.5% 17%
Siêu Vip 21% 21% 21% 20.5% 19.5% 17.5% 17.5% 17%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ
Thành viên 23% 23% 24.5% 23% 23% 23% 23% 23%
Đại lý API 23% 23% 24.5% 23% 23% 23% 23% 23%
Đối tác 23% 23% 24.5% 23% 23% 23% 23% 23%
Vip 23% 23% 24.5% 23% 23% 23% 23% 23%
Siêu Vip 23% 23% 24.5% 23% 23% 23% 23% 23%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 30.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ
Thành viên 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Đại lý API 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Đối tác 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Vip 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Siêu Vip 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5% 14.5%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 18% 18%
Đại lý API 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 18% 18%
Đối tác 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 18% 18%
Vip 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 18% 18%
Siêu Vip 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 18% 18%
Nhóm 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ
Thành viên 14% 14% 14% 14% 14%
Đại lý API 14% 14% 14% 14% 14%
Đối tác 14% 14% 14% 14% 14%
Vip 14% 14% 14% 14% 14%
Siêu Vip 14% 14% 14% 14% 14%
Nhóm 10.000đ 20.000đ 50.000đ 100.000đ 200.000đ 300.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ 10.000.000đ
Thành viên 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 17% 17% 19%
Đại lý API 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 17% 17% 19%
Đối tác 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 17% 17% 19%
Vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 17% 17% 19%
Siêu Vip 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 13.5% 17% 17% 19%
Nhóm 50.000đ 100.000đ 200.000đ 500.000đ 1.000.000đ 2.000.000đ 5.000.000đ
Thành viên 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 19% 19%
Đại lý API 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 19% 19%
Đối tác 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 19% 19%
Vip 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 19% 19%
Siêu Vip 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 17.5% 19% 19%